Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

De voorwaardelijke invrijheidstelling geldt echter pas

 • bij gevangenisstraffen vanaf 1 jaar en dan nog slechts voor het gedeelte dat die gevangenisstraf van 1 jaar te boven gaat. Alleen voor het strafgedeelte boven de 1 jaar gaat er in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling 2/3 van de straf af. (artikel 15 lid 1 Sr.)
 • bij gevangenisstraffen vanaf 2 jaar, voor 2/3 deel over de volledige gevangenisstraf (artikel 15 lid 2 Sr.)

Uitzondering op de voorwaardelijke invrijheidstelling

De voorwaardelijke invrijheidstelling geldt echter niet wanneer

 • de rechter een gedeelte van de straf al voorwaardelijk oplegt (art. 15 lid 3 sub a Sr). Soms is de verdachte dan beter af om een hogere onvoorwaardelijke gevangenisstraf te krijgen (bijv. bij 24 maanden onvoorwaardelijk geldt de voorwaardelijke invrijheidstelling al na 16 maanden en dat is voordeliger dan 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, hetgeen zou betekenen geen voorwaardelijke invrijheidstelling meer kan worden toegepast, gelet op artikel 15 lid 3 sub a Sr.) en de verdachte pas na 18 maanden vrij zou komen.
 • de rechter op grond van artikel 14g Sr. heeft bepaald dat een gedeelte of het volledige deel van de voorwaardelijke straf ten uitvoer moet worden gelegd omdat de veroordeelde zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden en/of dat de verdachte een nieuw strafbaar feit heeft begaan (art. 15 lid 3 sub b Sr.)
 • het gaat om een vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 (artikel 15 lid 3 sub c Sr.)

Voorwaarden bij voorwaardelijke invrijheidstelling

Aan de voorwaardelijke invrijheidstelling worden altijd voorwaarden worden verbonden. Sowieso gelden bij iedere voorwaardelijke invrijheidstelling de volgende algemene voorwaarden:

 •  dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit (artikel 15a lid 1 Sr).
 • dat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt en
 • dat de veroordeelde medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen

Daarnaast kunnen er ook bijzondere voorwaarden worden verbonden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Meer informatie voorwaarden bij voorwaardelijke invrijheidstelling

Overtreding voorwaarden bij voorwaardelijke invrijheidstelling

Bij overtreding van de algemene of bijzondere voorwaarden bij de voorwaardelijke invrijheidstelling zal de officier van justitie besluiten om

 1. de veroordeelde aan te houden, en/of
 2. een vordering tot schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling in te dienen bij de rechter-commissaris
 3. een vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling in te dienen bij de rechtbank

> Meer informatie overtreding voorwaarden

Duur proeftijd bij voorwaardelijke invrijheidstelling

De duur van de proeftijd van de algemene voorwaarde is gelijk aan de periode waarover v.i. wordt verleend, maar bedraagt ten minste één jaar (artikel 15c lid 2 Sr). De duur van de proeftijd van (een) bijzondere voorwaarde(n) wordt door de CVvi vastgesteld bij de beslissing om die bijzondere voorwaarde(n) te stellen en is ten hoogste gelijk aan de periode waarover de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend (artikel 15c lid 3 Sr). Doordat de proeftijd van de algemene voorwaarde minimaal één jaar is, kan die proeftijd doorlopen nadat de periode waarover v.i. is verleend, is verstreken. De proeftijd van (een) bijzondere voorwaarde(n) eindigt van rechtswege na het verstrijken van die proeftijd. Ook kan de duur van de proeftijd van (een) bijzondere voorwaarde(n) op een eerder tijdstip eindigen, omdat de CVvi een kortere proeftijd dan de gehele termijn waarover voorwaardelijke invrijheidstelling werd verleend voldoende acht.

De proeftijd waarbinnen de v.i.-gestelde zich moet houden aan de aan de voorwaardelijke invrijheidstelling verbonden voorwaarden start op de datum van invrijheidstelling.

Berekening datum voorwaardelijke invrijheidstelling

Het is niet altijd eenvoudig om de datum van de voorwaardelijke invrijheidstelling te berekenen. Er gelden een aantal basis uitgangspunten:

 • Wanneer er een gedeeltelijk voorwaardelijke straf is opgelegd dan moet het volledige gedeelte van de onvoorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf worden uitgezeten.
 • Is er een gevangenisstraf opgelegd van minder dan 2 jaar, dan gaat er 2/3 deel af van het gedeelte boven de 1 jaar af (boven de 1 jaar hoeft de verdachte dus maar 1/3 deel van zijn straf uit te zitten).
 • Bij een gevangenisstraf van 2 jaar of meer, gaat er 1/3 deel af over de volledige gevangenisstraf (de verdachte hoeft slechts 2/3 deel van zijn totale straf uit te zitten)
 • Wanneer er meerdere gevangenisstraffen zijn opgelegd, dan worden alle straffen bij elkaar opgeteld, en over het totaal de voorwaardelijke invrijheidstelling berekend.
 • De eventueel opgelegde vervangende hechtenis in verband met het niet betalen van geldboetes, het niet verrichten van de werkstraf, of het niet betalen van schadevergoeding aan de benadeelde partij, wordt niet in de optelling betrokken, en over het gedeelte van de vervangende hechtenis komt de veroordeelde niet in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling.

> Meer informatie berekening datum voorwaardelijke invrijheidstelling

Uitstel of achterwege laten voorwaardelijke invrijheidstelling

De voorwaardelijke invrijheidstelling wordt van rechtswege verleend aan veroordeelden die hiervoor in aanmerking komen, maar kan in bepaalde gevallen uitgesteld of achterwege gelaten worden. Het achterwege laten van de voorwaardelijke invrijheidstelling is definitief: de aan de veroordeelde opgelegde straf zal volledig ten uitvoer worden gelegd. Een vordering tot uitstel of achterwege laten kan worden ingediend indien één van de hieronder genoemde gronden zich tijdens de tenuitvoerlegging van de straf voordoet:

 • Bij plaatsing van de veroordeelde in een TBS-kliniek
 • Bij een ernstige misdraging tijdens de tenuitvoerlegging van de straf
 • Ernstige bezwaren dat de verdachte een nieuw misdrijf heeft gepleegd tijdens de tenuitvoerlegging van de straf
 • Herhaaldelijke misdragingen tijdens detentie
 • (poging tot) onttrekking aan tenuitvoerlegging met geweld of bij terugkeer na 24 uur
 • Recidiverisico ondanks bijzondere voorwaarden
 • Veroordeelde niet bereid om afspraken te maken of zich aan voorwaarden te houden
 • Tenuitvoerlegging buitenlandse straffen (WOTS-zaken)

> Meer informatie uitstel of achterwege blijven voorwaardelijke invrijheidstelling
> Procedure uitstel of achterwege laten voorwaardelijke invrijheidstelling

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden